2019-01-03

Tất nhiên là không! Công nghệ nối mi chuyên nghiệp là đặt từng sợi lông mi giả lên lông mi thật của bạn, trừ khi lông mi thật của khách và lông mi giả được chọn độ cong quá khác nhau, hoặc khách lựa chọn nối thật mỏng. Dưới 150 sợi, trong trường hợp đặc biệt như vậy có thể thấy 2 lớp. Nếu không, sau khi nối mi, một sợi một sợi rõ ràng, như lông mi thật , tự nhiên như lông mi thật .